jumpToMain

Konstrukcja punktu łożyskowania:

Cechy ślizgowego elementu współpracującego

Zasady ogólne:

W systemie trybologicznym, w celu zapewnienia maksymalnego udziału nośnego oraz wykluczenia powstania stopni w powierzchni ślizgowej w czasie docierania, długość wału (w przypadku łożyska promieniowego) względnie odsadzenia wału (w przypadku łożyska osiowego) powinna być większa od powierzchni ślizgowej. 

Wał

Wały należy sfazować i zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie, zapewnia to:

 • ułatwienie montażu
 • ochronę warstwy ślizgowej tulei
 • W strefie ślizgowej wały nie mogą zasadniczo wykazywać żadnych rowków ani wcięć.


Powierzchnia współpracująca

Optymalna żywotność eksploatacyjna dzięki prawidłowej chropowatości

Optymalną żywotnością eksploatacyjną zapewnia chropowatość powierzchni współpracującej w przedziale od Rz 0,8 do Rz 1,5:

w trybie bezsmarowym materiału KS Permaglide® P1
w trybie smarowanym materiału KS Permaglide® P2

Uwaga:

Niższe parametry chropowatości nie wydłużają żywotności eksploatacyjnej, a nawet mogą powodować zużycie adhezyjne. Następuje znaczna redukcja wyższej chropowatości.

Korozji powierzchni współpracującej zapobiega się w przypadku materiałów KS Permaglide® P1 i P2 przez:

 • uszczelnienie,
 • zastosowanie stali odpornej na korozję,
 • odpowiednią obróbkę powierzchni.
 

W przypadku materiału KS ­Permaglide® P2 dodatkową ochronę antykorozyjną zapewnia środek smarny.

Jakość powierzchni

 • Należy preferować powierzchnie szlifowane lub ciągnione.
 • Powierzchnie toczone dokładnie lub toczone dokładnie i dogniatane, także o wartościach od Rz 0,8 do Rz 1,5, mogą zwiększać zużycie (przy toczeniu dokładnym powstają spiralne rowki).
 • Żeliwo sferoidalne (GGG) ma otwartą strukturę powierzchniową i wymaga oszlifowania do porowatości Rz 2 albo wyższej. Rys. 1 pokazuje kierunek obrotów wałów żeliwnych w ramach zastosowania. Powinien on być zgodny z kierunkiem obrotów ściernicy, ponieważ przy przeciwnym kierunku obrotów wzrasta zużycie.
29833

1 kierunek obrotu wału w ramach zastosowania
2 kierunek obrotu ściernicy
3 dowolny kierunek obrotu wału podczas szlifowania

Praca hydrodynamiczna

W przypadku pracy hydrodynamicznej chropowatość Rz powierzchni współpracującej powinna być mniejsza od minimalnej grubości filmu smarowego. Firma Motorservice oferuje kalkulację parametrów hydrodynamicznych jako usługę.

Uszczelki

W przypadku ekspozycji na większe zanieczyszczenia albo agresywne otoczenie korzystne jest uszczelnienie punktu łożyskowania. Rys. 2 pokazuje zalecane rodzaje uszczelnień:

 • 01 konstrukcja otoczenia
 • 02 uszczelnienie szczelinowe
 • 03 uszczelka wału
 • kołnierz smarowy
29827

Odprowadzanie ciepła

Należy zapewnić niezawodne odprowadzanie ciepła.

W trybie pracy hydrodynamicznej ciepło jest odprowadzane przeważnie przez ciecz smarną.
W przypadku suchych i smarowanych smarem łożysk ślizgowych ciepło odprowadzane jest przez obudowę i wał.

Obróbka elementów łożyskujących

Łożyska ślizgowe KS ­Permaglide® można obrabiać zarówno bezwiórowo, jak i skrawaniem (np. przez skracanie, gięcie lub wiercenie)

Łożyska ślizgowe KS ­Permaglide® należy w miarę możliwości przecinać od strony pokrytej PTFE. Zadzior powstający przy przecinaniu zakłóca ruch na powierzchni bieżnej

Następnie element łożyskujący należy wyczyścić
Nagie powierzchnie stalowe (krawędzie przecięcia) należy zabezpieczyć przez korozją przy użyciu:

 • oleju albo
 • galwanicznych powłok ochronnych

Uwaga:

Temperatury robocze przekraczające podane niżej wartości graniczne zagrażają zdrowiu:
+280 °C w przypadku materiału KS Permaglide® P1
+140 °C w przypadku materiału KS Permaglide® P2
Wióry mogą zawierać ołów.

29824

Orientacja osiowa (dokładna zbieżność)

Dokładna zbieżność jest ważna dla wszystkich promieniowych i osiowych łożysk ślizgowych. Dotyczy to szczególnie bezsmarowych łożysk ślizgowych. Wada zbieżności na całej szerokości tulei nie może w sumie przekroczyć 0,02 mm (patrz Rys. 3). Wartość ta obowiązuje tak samo dla całej szerokości tulei rozmieszczonych parami i podkładek oporowych. W przypadku tulei rozmieszczonych jedna z drugą korzystne może być zachowanie jednakowej szerokości obu tulei. Przy montażu spoiny powinny leżeć na jednej płaszczyźnie.

Obciążenie krawędzi w zamontowanym łożysku ślizgowym

Geometryczne niedokładności lub szczególne warunki pracy mogą powodować niedopuszczalnie wysokie obciążenia stref krawędziowych łożyska ślizgowego. Tego typu „ciśnienie krawędziowe“ może spowodować zakleszczenie łożyska. Obciążenia te można zmniejszyć środkami konstrukcyjnymi (Rys. 4).
 • Powiększone fazy na obudowie.
 • ​​​​​​​Zwiększona średnica otworu w strefie brzegowej otworu ślepego obudowy.
 • Szerokość tulei większa od szerokości obudowy.

Dodatkowa redukcja siły działających na krawędzie jest możliwa rzez zastosowanie elastycznej obudowy.
29830